Organizator:

Nawigacja w burzy: przekształcanie konfliktów w siłę napędową sukcesji w firmach rodzinnych

18.03.2024 16:00:00

Podziel się

W każdej firmie rodzinnej, nawet najlepiej prosperującej, występują konflikty. Czasami ograniczają się one do drobnych nieporozumień, innym razem mogą prowadzić do poważnych wewnętrznych rozłamów. Konflikty te znacząco wpływają na relacje między członkami rodziny, zwłaszcza tych prowadzących wspólny biznes.

TEKST: EWA WIĘCEK - JANKA | ZDJĘCIA: UNSPLASH

W harmonijnych rodzinach i przedsiębiorstwach rodzinnych spory pojawiają się rzadziej, są mniej intensywne i mogą przyczyniać się do zdrowego procesu rozwoju firmy. Natomiast w firmach rodzinnych, gdzie występują liczne problemy, konflikty są na porządku dziennym i mogą destrukcyjnie wpływać na przyszłość przedsiębiorstwa. Mogą występować konflikty bez wyraźnych przyczyn lub dotyczące kluczowych aspektów działalności firmy, takich jak strategia biznesowa, podział odpowiedzialności czy kwestie sukcesji.

KONFLIKT W KONTEKŚCIE BIZNESU RODZINNEGO. Zanim jednak przyjrzymy się bliżej tym zjawiskom, warto zdefiniować konflikt w kontekście biznesu rodzinnego. Konflikt taki wynika z różnic w potrzebach, poglądach i oczekiwaniach poszczególnych członków rodziny zaangażowanych w firmę. Każdy konflikt generuje negatywne napięcie emocjonalne, które może przekładać się na działalność przedsiębiorstwa. Najgorsze skutki dla firmy mają konflikty nierozwiązane, które prowadzą do długotrwałych napięć i mogą zagrażać ciągłości działalności.

Przyczyny konfliktów w firmach rodzinnych mogą być różnorodne, począwszy od codziennych spraw operacyjnych, po strategiczne decyzje dotyczące przyszłości firmy. Dodatkowym czynnikiem może być sytuacja osobista członków rodziny, ich zainteresowania i aspiracje, które mogą nie zawsze pokrywać się z oczekiwaniami biznesowymi ich samych oraz pozostałych członków rodziny.

Rozwiązania konfliktów w kontekście sukcesji w firmach rodzinnych wymagają szczególnej uwagi i delikatności.

W procesie sukcesji w firmach rodzinnych można wyróżnić dwa typy konfliktów: dezintegrujące i integrujące. Konflikty dezintegrujące opierają się na niedomówieniach i niepewności, mogą prowadzić do wzajemnych oskarżeń i braku szczerości. Takie konflikty często są jednostronne i nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za ich rozwiązanie. Przesyłanie sprzecznych komunikatów może prowadzić do błędnego koła nieporozumień i irytacji, które w końcu oddalają członków rodziny od siebie i mogą zniszczyć firmę. Z kolei konflikty integrujące charakteryzują się otwartą komunikacją na temat konkretnych kwestii. Członkowie rodziny nie ranią się nawzajem, szanują siebie i wspólnie dążą do rozwiązania problemów, co sprzyja budowaniu zaufania i zrozumienia, kluczowych w procesie przekazywania firmy następnemu pokoleniu.

Przyczyny konfliktów w firmach rodzinnych mogą być różnorodne, począwszy od codziennych spraw operacyjnych, po strategiczne decyzje dotyczące przyszłości firmy. Dodatkowym czynnikiem może być sytuacja osobista członków rodziny, ich zainteresowania i aspiracje, które mogą nie zawsze pokrywać się z oczekiwaniami biznesowymi ich samych oraz pozostałych członków rodziny.

W procesie sukcesji konflikty mogą wystąpić między założycielem/właścicielem a sukcesorami, między rodzeństwem współdziałającym w firmie, a także pomiędzy różnymi pokoleniami. Rodzeństwo może konkurować o pozycję i wpływy w firmie, dzieci mogą mieć różne wizje na temat przyszłości przedsiębiorstwa w porównaniu do założycieli, a spory pokoleniowe mogą powstawać na tle różnic w wartościach i podejściu do zarządzania.

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW Rozwiązania konfliktów w kontekście sukcesji w firmach rodzinnych wymagają szczególnej uwagi i delikatności. Zazwyczaj najlepszym sposobem jest otwarta komunikacja oraz próba zrozumienia perspektyw wszystkich zaangażowanych stron. Warto stosować metody mediacji lub doradztwa rodzinnego, aby pomóc w rozwiązaniu konfliktów w sposób konstruktywny.

W kontekście sukcesji konflikt dezintegrujący może doprowadzić do poważnych kryzysów, nie tylko osobistych, ale także biznesowych, które mogą zahamować wzrost firmy lub nawet spowodować jej upadek. Konflikty te często wynikają z braku jasnych zasad dotyczących procesu sukcesji, niezdefiniowanych oczekiwań oraz zaniechania wdrożenia struktur zarządzania konfliktami.

Konflikt integrujący w kontekście sukcesji może przyczynić się do umocnienia firmy rodzinnej poprzez rozwijanie zdolności do rozwiązywania problemów, lepszego planowania i komunikacji. Taki rodzaj konfliktu może służyć jako narzędzie do wyjaśniania nieporozumień i budowania wspólnej wizji przyszłości firmy.

Ważne jest, aby pamiętać, że konflikty w firmie rodzinnej mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Kluczowe jest poszukiwanie kompromisu i wspólnych rozwiązań, które zadowolą wszystkich członków rodziny zaangażowanych w biznes. W procesie sukcesji, gdzie emocje często są na najwyższym poziomie, niezbędne jest zachowanie spokoju i obiektywności.

Każdy konflikt w firmie rodzinnej można rozwiązać, ważne są dobra wola i otwartość na dialog ze strony wszystkich członków rodziny. Uznanie, że każdy może mieć inne, ale ważne punkty widzenia, jest pierwszym krokiem do budowania silnej i zjednoczonej firmy rodzinnej, która przetrwa kolejne pokolenia.

Ewa Więcek-Janka Przewodnicząca Rady Naukowej Sieci Badaczy Firm Rodzinnych FaBeRNET. Profesor Politechniki Poznańskiej, doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, magister psychologii, inżynier zarządzania. Kieruje Katedrą Marketingu i Rozwoju Organizacji na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
Od 2002 roku zajmuje się problematyką funkcjonowania firm rodzinnych. Opublikowała blisko 200 publikacji w czasopismach naukowych. Wyniki swoich badań prezentowała na kilkudziesięciu konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Odbyła dziesięć staży zagranicznych na światowych uczelniach.
Jednocześnie jest ekspertem Instytutu Biznesu Rodzinnego z ponad 20-letnią praktyką, wspiera w rozwoju sukcesorów, prowadzi mediacje, przeprowadza procesy sukcesyjne.
Jest członkinią: Fundacji Firm Rodzinnych, Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu oraz Towarzystwa Zarządzania Produkcją.